CDSM Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky platné od 1. ledna 2013

Provozovatel

 • Ing. Tomáš Mikulenka
 • 17. listopadu 604/2, 400 10 Ústí nad Labem
 • IČ: 66075653
 • DIČ: CZ7809135345

1. Obecná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti firmy Ing. Tomáš Mikulenka, IČ: 660 75 653, se sídlem Ústí nad Labem, 17. listopadu 604/2, PSČ 400 10 jež je provozovatelem (dále jako „firma CDSM“ nebo „CDSM“); a zákazníka při dodávkách kancelářských potřeb, fotodárků, tiskovin, reklamních předmětů a dalšího zboží ze sortimentu firmy CDSM zákazníkovi na základě jeho objednávky.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky firmy CDSM, tj. pro fyzické a právnické osoby, které u CDSM učiní objednávku.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách firmy CDSM (www.cdsm.cz). Firma CDSM si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.
 4. Veškeré vztahy mezi firmou CDSM a zákazníkem, které nejsou těmito Všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podmínky užívání internetových stránek

2. 1 Obecné podmínky užívání internetových stránek

 1. Ustanovení tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek upravuje podmínky užívání internetových stránek, resp. softwarových aplikací umístěných na Internetu (dále jen „internetové stránky“), jejichž provozovatelem je CDSM.
 2. Zákazník, který navštíví internetové stránky, je povinen seznámit se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Jakýmkoli dalším užitím internetových stránek poté, co se zákazník seznámil či měl možnost seznámit s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, vyjadřuje zákazník svůj souhlas se všemi ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Přístup na internetové stránky může být ze strany CDSM úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních a jiných kontaktních údajů zákazníka.
 4. Firma CDSM je držitelem majetkových autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, nebo oprávněným uživatelem všech součástí internetových stránek, a to zejména textů, grafiky, multimediálního obsahu, jakož i zdrojového kódu softwarových aplikací, které tvoří součást internetových stránek. Zákazník prohlížením internetových stránek a užíváním softwarových aplikací na nich umístěných nezískává oprávnění užívat obsah internetových stránek či jejich součásti jakýmkoli jiným způsobem, než který je výslovně uveden na internetových stránkách nebo který jednoznačně vyplývá z účelu příslušné internetové prezentace nebo softwarové aplikace.
 5. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na internetových stránkách, s výjimkou zveřejnění těchto Všeobecných obchodních podmínek, nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi CDSM a zákazníkem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

2.2 Odpovědnost firmy CDSM za obsah internetových stránek

 1. Firma CDSM neodpovídá za aktuálnost, přesnost a věcnou správnost veškerých informací zveřejněných na internetových stránkách. CDSM si vyhrazuje právo kdykoliv měnit obsah takto zveřejněných informací.
 2. Firma CDSM odpovídá za obsah internetových stránek. CDSM však neodpovídá za obsah jakýchkoli jiných internetových prezentací, které neprovozuje a na něž pouze umožňuje přístup prostřednictvím odkazů na internetových stránkách, ani za obsah jakýchkoli částí internetových stránek, na jejichž obsah nemá vliv, zejména za obsah příspěvků uživatelů internetových stránek a za obsah reklamy či jiné propagace, která je umísťována na internetových stránkách třetí stranou.
 3. Firma CDSM je oprávněna kdykoliv odstranit jakoukoli součást obsahu internetových stránek, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek nebo svým obsahem neodpovídá oprávněným zájmům CDSM, zejména obsah klamavý a nepravdivý, hanobící některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu nebo obsah, který veřejně propaguje násilí nebo jiné protiprávní jednání nebo podněcuje k nenávisti k vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

2.3 Povinnosti zákazníka při užívání internetových stránek

 1. Zákazník se zavazuje, že při užívání internetových stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva CDSM ani ostatních uživatelů.
 2. Zákazník není oprávněn zejména:
  1. zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technických parametrů internetových stránek bez souhlasu poskytovatele;
  2. porušovat zabezpečení internetových stránek;
  3. bránit jiným uživatelům v užívání internetových stránek;
  4. využívat internetové stránky k rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv a hoaxů;
  5. zanést na internetové stránky viry či jakékoli jiné nebezpečné či škodlivé programy;
  6. vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných uživatelů;
  7. pokoušet se získat přístup k těm součástem internetových stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejností;
  8. zveřejňovat na stránkách texty nebo obrázky s obsahem, který je v rozporu s právním řádem České republiky, zejména který hanobí některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, nebo který veřejně podněcuje k nenávisti k vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod;
  9. zveřejňovat na stránkách texty nebo obrázky s pornografickým obsahem.
 3. V případě, že zákazník poruší své povinnosti při užívání internetových stránek, je CDSM oprávněna znemožnit mu přístup na internetové stránky a odstranit jakoukoli součást obsahu internetových stránek, která je důsledkem porušení tohoto porušení povinností.

3. Podmínky zpracování a užití osobních údajů

3.1 Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Tím, že zákazník sdělí CDSM své osobní údaje v souvislosti s jakýmkoli užitím produktů a služeb CDSM (zejména vyplněním a odesláním formuláře na internetových stránkách, odesláním dopisu či jakkoli jinak v souvislosti s akcemi pořádanými CDSM), uděluje tím CDSM souhlas se zpracováváním takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Tento souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu CDSM.
 2. Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla CDSM vyslovuje zákazník souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály firmy CDSM či jejích obchodních partnerů. Nesouhlasí-li zákazník s tím, aby mu byla prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály CDSM či jejích obchodních partnerů, nahlásí tuto skutečnost osobně nebo písemně CDSM sdělí společně s jeho elektronickými kontakty elektronické pošty nebo s telefonním číslem.

3.2 Účel a podmínky zpracování osobních údajů

 1. CDSM prohlašuje, že bude údaje získané dle článku 3.1 těchto Všeobecných podmínek zpracovávat a používat za účelem vytvoření databáze firmy CDSM a jí provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin zákazníků, za účelem zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů firmy CDSM anebo jejích obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám.
 2. CDSM prohlašuje, že osobní údaje takto zákazníkem poskytnuté budou zpracovávány čistě pro potřeby této firmy, a to pouze zaměstnanci této firmy nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Právo přístupu zákazníka k údajům o jeho osobě je zaručeno.
 3. V případě, že CDSM poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., má uživatel právo požadovat na CDSM vysvětlení a požadovat, aby byl vzniklý protiprávní stav odstraněn.

3.3 Autorská práva

 1. Poskytne-li zákazník CDSM v souvislosti s objednávkou jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména fotografie, kresby, obrázky, jejich soubory, autorské texty, notové zápisy apod.) (dále jen „příspěvky“), uděluje CDSM svolení k užití takových autorských děl způsobem umožňujícím řádné zpracování objednávky, včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě.
 2. V případě, že příspěvky budou zachycovat osobnostní atributy zákazníka nebo jakékoli třetí osoby (zejména podobizny, obrazové snímky, obrazové, zvukové a zvukově – obrazové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy apod.), uděluje zákazník CDSM svolení s užitím takových osobnostních atributů způsobem uvedeným v předchozím odstavci těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Veškerá oprávnění dle tohoto čl. Všeobecných obchodních podmínek uděluje zákazník CDSM bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu (není-li v konkrétním případě stanoveno jinak), pro území celého světa, na dobu sedmdesáti let a bez množstevního omezení. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že hmotné nosiče, na kterých budou podklady zachyceny (výtisky, datové nosiče, apod.) nebudou zákazníkovi vráceny.
 4. Tím, že zákazník zašle CDSM své podklady pro zpracování objednávky, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout CDSM veškerá práva zmíněná výše v tomto článku Všeobecných obchodních podmínek a že nikdo nemá k těmto podkladům jakákoli práva, která by v tom zákazníkovi bránila. Pokud se toto prohlášení zákazníka ukáže být nepravdivým, je firma CDSM oprávněna požadovat po zákazníkovi náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že dodavatel prohlášení zákazníka za pravdivé považoval a použil podklady tak, jak je uvedeno výše.

4. Objednávání zboží z katalogu

4.1 Obecné podmínky objednávání zboží z katalogu

 1. Objednávka může být firmě CDSM zaslána poštou na adresu firmy CDSM, uvedené v katalogu nebo na internetových stránkách firmy CDSM, e-mailem na elektronickou adresu firmy CDSM (zpoplatněno částkou 100 Kč), tak jak je uvedena v katalogu nebo na internetových stránkách firmy CDSM nebo prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách firmy CDSM na adrese www.cdsm.cz.
 2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
  1. Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu, sídlo, IČ a DIČ (je-li podnikatelem), či jméno a příjmení a adresu bydliště (je-li spotřebitelem), dále pak kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou adresu).
  2. Kód objednávaného zboží podle katalogu a popřípadě také jeho popis.
  3. Množství objednávaného zboží.
  4. Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště zákazníka).
  5. Okamžik dodání zboží (den, hodina), dohodne-li se zákazník s firmou CDSM odlišně od těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  6. Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat, případně také otisk razítka zákazníka.
  7. Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec).
 3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Firma CDSM se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a k jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku CDSM se objednávka považuje za úplnou.
 4. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je firma CDSM povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje firmu CDSM zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, firma CDSM zákazníka na tuto skutečnost upozorní.

4.2 Objednávání zboží s obsahem či potiskem dle zadání zákazníka

 1. Po obdržení písemné či internetové objednávky zboží, jež má být opatřeno potiskem či obsahem dle zadání zákazníka (kalendáře, fotoknihy, diplomové práce, apod.) vystaví CDSM závaznou objednávku zboží (dále jen Rezervace), tj. dokument, v němž bude detailně popsán zákazníkem požadovaný výrobek, způsob výroby, předpokládaný termín dodání, bude v ní uvedena cena výrobku a dále v ní budou uvedeny jakékoli případné další smluvní podmínky neobsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
 2. Potvrzení této objednávky doručí firma CDSM zákazníkovi zpravidla elektronickou poštou.
 3. Po obdržení písemné či internetové poptávky po zboží, jež má být opatřeno potiskem či obsahem dle zadání zákazníka (kalendáře, fotoknihy, diplomové práce, apod.) vystaví CDSM návrh řešení této poptávky (dále jen Rezervace), tj. dokument, v němž bude detailně popsán zákazníkem požadovaný výrobek, způsob výroby, předpokládaný termín dodání, bude v ní uvedena cena výrobku a dále v ní budou uvedeny jakékoli případné další smluvní podmínky neobsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
 4. Po odsouhlasení tohoto návrhu řešení poptávky dochází k uzavření smlouvy o dílo mezi zákazníkem a firmou CDSM.
 5. Zákazník není oprávněn vzít odsouhlasenou Rezervaci doručenou CDSM zpět ani zrušit jinak, než jak je uvedeno v těchto Všeobecných obchodních podmínkách v sekci Storno objednávky.
 6. Jakékoli změny provedené zákazníkem v Rezervaci před jejím potvrzením a doručením zpět CDSM (škrtání, přepisování nebo dopisování) činí z takové Rezervace dokument bez jakýchkoli právních účinků. Doručení takové Rezervace v žádném případě nemá za následek uzavření Smlouvy, pokud takto pozměněnou Rezervaci CDSM výslovně písemně neakceptuje.
 7. Jakákoli ujednání související s objednávkou díla (ať již písemná či ústní) učiněná před vznikem Smlouvy, která nejsou výslovně obsažena v Rezervaci nebo v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, nejsou součástí Smlouvy a nejsou pro CDSM nijak právně závazná.

4.3 Storno

 1. Stornování (odstoupení od Smlouvy) je možné pouze doručením písemného storna a zaplacením odstupného ve výši 30 % v Rezervaci uvedené ceny (včetně DPH), všech stornem dotčených částí díla, v minimální výši 300 Kč vč. DPH.
 2. Potvrzenou Rezervaci (tedy Smlouvu) nelze nijak měnit. Jakýkoli písemný požadavek zákazníka na změnu Rezervace bude považován za stornování původní Rezervace (odstoupení od původní Smlouvy) ze strany zákazníka se všemi níže popsanými následky a zároveň za novou poptávku, na kterou bude Poskytovatel reagovat vystavením nové Rezervace.
 3. Stornování objednávky s požadavkem expresního vyřízení je možné pouze do 15 minut od okamžiku odeslání objednávky.

5. Objednávání zboží vytvořené prostřednictvím CDSM Designer

5.1 Obecné podmínky objednávání zboží vytvořeného prostřednictvím CDSM Designer

 1. Objednávání zboží vytvořeného prostřednictvím CDSM Designer se řídí ustanoveními o objednávání zboží z katalogu, není-li dále stanoveno jinak.
 2. CDSM Designer je software, který je bezplatně dostupný ke stažení z webových stránek www.cdsm.cz. CDSM Designer slouží k tvorbě podkladů pro tisk a následnou distribuci fotoknih, popřípadě jiných výrobků a/nebo služeb, nabízených ze strany CDSM prostřednictvím tohoto softwaru nebo webových stránek.
 3. Stažením CDSM Designeru, jeho používáním a případnou objednávkou zboží zákazník vyjadřuje souhlas s Licenčními podmínkami pro CDSM Designer a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a jsou pro zákazníka i dodavatele právně závazné.
 4. Prostřednictvím CDSM Designeru zákazník vytvoří elektronický koncept zboží (dále jen „Koncept“) a zašle jej jako objednávku firmě CDSM. Na Koncept stejně jako na jeho jednotlivé složky se přitom vztahují ustanovení o autorských právech uvedené v článku 3.3 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 5. Objednávka Konceptu doručená CDSM je návrhem smlouvy o dílo odpovídající Konceptu.
 6. Doručením potvrzení objednávky zákazníkovi dochází k uzavření smlouvy o dílo uvedené v objednávce a odpovídající Konceptu (dále jen „Smlouva“). V potvrzení objednávky CDSM sdělí zákazníkovi termín doručení díla, který je pro CDSM závazný, pokud není stanoveno jinak.
 7. Zákazník není oprávněn vzít objednávku doručenou CDSM zpět ani zrušit jinak, než jak je uvedeno v těchto Všeobecných obchodních podmínkách v sekci Storno objednávky.
 8. Jakákoli ujednání související s objednávkou díla (ať již písemná či ústní) učiněná před vznikem Smlouvy, která nejsou výslovně obsažena v objednávce Konceptu nebo v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, nejsou součástí Smlouvy a nejsou pro CDSM nijak právně závazná.

5.2 Storno objednávky

 1. Stornování objednávky (odstoupení od Smlouvy) je možné pouze do 24 hodin od okamžiku odeslání objednávky, a to doručením písemného (i elektronickou poštou) storna a zaplacením odstupného ve výši 30 % uvedené ceny (včetně DPH), v minimální výši 300 Kč vč. DPH. Objednávku lze stornovat pouze jako celek.
 2. Stornování objednávky s požadavkem expresního vyřízení je možné pouze do 15 minut od okamžiku odeslání objednávky.
 3. Potvrzenou objednávku (tedy Smlouvu) nelze nijak měnit. Jakýkoli písemný požadavek zákazníka na změnu objednávky bude považován za stornování původní objednávky (odstoupení od původní Smlouvy) ze strany zákazníka se všemi výše popsanými následky.

6. Cena zboží

 1. Cena zboží z katalogu a zboží s obsahem či potiskem dle zadání zákazníka bude určena dle aktuálního katalogu firmy CDSM. Aktuální katalog je dostupný na internetových stránkách firmy CDSM na adrese www.cdsm.cz.
 2. Cena zboží objednávaného prostřednictvím CDSM Designeru je uvedena na www.cdsm.cz. V případě nesrovnalostí v ceně zboží uvedené v CDSM Designeru a na www.cdsm.cz, je platná cena uvedená na internetových stránkách www.cdsm.cz.
 3. U objednávek na zboží v hodnotě 30.000,- Kč bez DPH a vyšší je zákazník povinen zaplatit CDSM zálohu ve výši minimálně 50 % z ceny za zboží. Tuto zálohu je zákazník povinen v případě zboží z katalogu a zboží upraveného na přání zákazníka zaplatit neprodleně poté, co je mu doručeno potvrzení objednávky. V případě zboží objednávaného prostřednictvím CDSM Designeru je pak zákazník povinen zaplatit zálohu současně nebo neprodleně po odeslání objednávky prostřednictvím CDSM Designeru.

7. Uzavření smlouvy

 1. Doručením úplné objednávky zákazníka firmě CDSM podle a 5.1 dochází k návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 43a a násl. Občanského zákoníku.
 2. K uzavření smlouvy dochází:
  1. okamžikem potvrzení úplné objednávky firmou CDSM,
  2. okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím termínu podle čl. 11 podle toho, co nastane později.

8. Splatnost ceny zboží a platební podmínky

 1. Zákazník je povinen uhradit cenu zboží za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet firmy CDSM uvedený na daňovém dokladu nebo v hotovosti při předání zboží.
 2. V případě bezhotovostního převodu se cena zboží považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu firmy CDSM, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem nebo příjmový pokladní doklad vystavený zákazníkovi firmou CDSM.
 3. Cena zboží, které firma CDSM na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do data, uvedeného na daňovém dokladu, který firma CDSM zákazníkovi vystaví.
 4. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči firmě CDSM podle pravidel stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li s firmou CDSM písemně sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu firmou CDSM a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 5. Firma CDSM si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči firmě CDSM neuhrazené závazky po splatnosti, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si firma CDSM právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči firmě CDSM uhradí.

9. Podmínky dodání zboží

 1. Termíny dodání zboží se stanovují dohodou v závislosti na charakteru výroby. Firma CDSM je povinna dodat zboží ve lhůtě stanovené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, případně ve lhůtě dohodnuté se zákazníkem ke konkrétní objednávce.
 2. Spolu s dodaným zbožím firma CDSM vždy předá zákazníkovi dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Zákazník je povinen po zkontrolování kartonáže zboží (viz čl. 12 „Reklamace a záruční doba“) dodací list podepsat a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.
 3. Nedohodne-li se firma CDSM se zákazníkem jinak, převezme zákazník zboží v sídle firmy CDSM.
 4. Na základě dohody dodá firma CDSM zboží na náklady zákazníka na dohodnutou adresu, a to v pracovní dny.
 5. Zákazník je povinen firmu CDSM neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k převzetí zboží. Firma CDSM neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.
 6. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem převzetí dodaného zboží.
 7. Firma CDSM vystaví zákazníkovi daňový doklad – fakturu, kterou zákazníkovi předá při předání zboží spolu s dodacím listem. Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:
  1. Označení a číslo faktury.
  2. Název, sídlo, IČ, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky).
  3. Bankovní spojení prodávajícího.
  4. Datum splatnosti ceny zboží.
  5. Popis dodaného zboží a jeho množství.
  6. Číslo objednávky zákazníka.
  7. Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.
  8. Číslo příslušného dodacího listu.
 8. Zákazník je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit firmě CDSM), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vracenou fakturou je zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, firma CDSM vystaví zákazníkovi fakturu novou. Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opravené faktury zákazníkovi.
 9. Jestliže si zákazník nevyzvedne zboží do jednoho roku od informace o vyhotovení zakázky, bude zboží skartováno. Zároveň jestliže nebude uhrazeno dané zboží, bude po zákazníkovi tato částka vymáhána.

10. Barevnost a standardy

 1. V případě objednávky zboží upraveného na přání zákazníka, jehož realizace vyžaduje tisk, je zákazník povinen dodat podklady pro tisk ve formátu pdf (včetně tiskových značek).
 2. V případě, že dodané podklady pro tisk nebudou odpovídat výše stanovenému formátu, vyrozumí o tom CDSM neprodleně zákazníka. V případě, že zákazník nedodá podklady ve vhodném formátu pdf (vč. tiskových značek), vyhrazuje si CDSM právo tyto podklady na náklady zákazníka do vhodného formátu upravit. Cena za úpravu podkladů je uvedena v ceníku. Lhůta pro dodání zboží se v případě úpravy podkladů prodlužuje o dobu dohodnutou mezi zákazníkem a firmou CDSM.
 3. Vzhledem k tomu, že jednotlivá zařízení používaná k předtiskové přípravě a tisku materiálů jsou schopna zobrazit nebo zachytit různé barevné rozsahy, tzv. gamut barev, může dojít k tomu, že barevnost hotového zboží neodpovídá přesně barevnosti náhledu viděného na monitoru nebo barevnosti zboží v CDSM Designeru.
 4. CDSM se zavazuje při realizaci zakázek zahrnujících barevný tisk dodržovat barevné standardy podle normy ISO 12647-2 .
 5. V případě zboží zahrnujícího barevný tisk CDSM neodpovídá za drobné odchylky v odstínech barevnosti hotového zboží od barevnosti náhledu zboží, nebo od barevnosti zboží v CDSM Designeru, a do té míry, do jaké barevnost hotového zboží odpovídá normě ISO 12647-2.

11. Prodlení CDSM

 1. V případě, že firma CDSM není schopna dodat zboží ve stanovené lhůtě, je povinna o tom zákazníka vyrozumět, jakmile se o tom dozví, a nabídnout zákazníkovi náhradní termín dodání zboží.
 2. Pokud se zákazník s firmou CDSM nedohodne na náhradním termínu k dodání zboží, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit, nejedná-li se o zboží upravené na přání zákazníka nebo o zboží objednané prostřednictvím CDSM Designeru.
 3. Nedodá-li firma CDSM zboží v dohodnuté lhůtě, aniž by o tom zákazníka vyrozuměla a dohodla s ním náhradní termín dodání zboží, je v prodlení. Stejně tak je firma CDSM v prodlení, nedodá-li zboží ve lhůtě dodatečně stanovené po vyrozumění zákazníka ve smyslu odstavce 11.1. Je-li firma CDSM v prodlení s dodáním zboží o více než o 14 dní, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy.
 4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, případně elektronickou poštou a je vůči firmě CDSM účinné ve chvíli, kdy je firmě CDSM prokazatelně doručeno.

12. Reklamace a záruční doba

 1. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
 2. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží.
 3. Právo odstoupit od smlouvy však zákazník nemá, je-li dodávané zboží upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, nebo podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 4. Projeví-li se u zboží v záruční době vada, je zákazník povinen v souladu s ustanovením § 428 odst. 1 Obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu CDSM na vadu upozornit a uplatnit nároky z vad zboží.
 5. Jedná-li se o zboží objednávané prostřednictvím CDSM Designeru, odpovídá CDSM pouze za vady způsobené zpracováním Konceptu, nikoli za vady obsažené v Konceptu.
 6. Právo vrátit zboží podle čl. 12.2 a 12.4 musí zákazník uplatnit u firmy CDSM písemně nejpozději poslední den stanovené lhůty. Zákazník je povinen při vracení zboží vrátit i obal zboží, porušený pouze v míře nezbytně nutné pro prohlédnutí zboží.
 7. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. Na vybrané druhy zboží je poskytována záruční doba delší. Individuální záruční doba je vždy uvedena v katalogu firmy CDSM v popisu konkrétního zboží.

13. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013.